تبلیغات
ایمنی-بهداشت-محیط زیست - مقررات صدور پروانه کار
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

ایمنی-بهداشت-محیط زیست
 
خوش آمد گویی مارو پذیرا باشید

Health,Safety and Environment in Oil , Gas and Petrochemical Industries
 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 فروردین 1391 توسط اشکان پیمان نژاد

مقدمه 

• حصول اطمینان از برقراری الزامات یک سیستم جامع بهداشت، ایمنی و محیط زیست نیازمند استقرار زیر سیستمهای متعددی در محیط کار است. یکی از مهمترین این زیر سیستمها، سیستم مجوزهای کاری است. این سیستم با رویکردی نظام مند به دنبال حذف و کاهش خطرات ناشی از فعالیتهای مختلف کاری با چک کردن شرایط ایمنی عملیات و برطرف کردن پتانسیل های حادثه میباشد. 
• در این مجموعه سعی شده تا با توجه به نوع فعالیتها و مخاطرات موجود در صنعت نفت و صنایع وابسته، یک سیستم جامع مجوز کار ارائه گردد.  

  
هدف 

• هدف از تدوین این مقررات ، تشریح کلیه مقررات ایمنی شرکت ملی نفت ایران در رابطه با صدور و اجرای صحیح مقررات پروانه های كار سرد و گرم و غیره در واحدهای عملیاتی به منظور حذف شرایط ناایمن و انجام كار بدون خطر می باشد. 
  
  
دامنه کاربرد 
• دامنه کاربرد این دستورالعمل نظارت و کنترل بر اجرای صحیح مقررات شرکت ملی نفت ایران در رابطه با صدور پروانه كار و استفاده مناسب از وسایل ایمنی مورد نیاز کارکنان ذیربط و كار عملیاتی در کلیه واحدهای شرکت های زیر مجموعه، توسط مسئولین واحدها و مهندسین ایمنی شرکت و نمایندگان ایمنی واحدها می باشد.

سیستم صدور مجوز کار(P.T.W )

• سیستم صدور مجوز کاری یک سیستم مستند برای کنترل فعالیت هایی است که دارای خطرات بالقوه بوده و امکان بروز حوادث را دارند . بر اساس این سیستم ، خطرات فعالیت هایی نظیر: تعمیر و نگهداری و... شناسایی شده و روشهای ایمن کار و احتیاطات لازم فعالیتها مشخص میشود . 
  
  
تعریف پروانه کار 
• فرم مخصوصی است (مکتوب و رسمی)که توسط مقام دارای مسئولیت ،صادر شده و برای کنترل کارهایی که دارای ماهیت مخاطره آمیز بوده ویا در شرایط مخاطره آمیز انجام می شود ، استفاده می گردد. 
• پرمیت ، مجوز شروع کار ایمن می باشد و سیستمی است برای کنترل کارهای اجرایی در شرایط نامناسب یا خطرناک. به عبارت ساده تر پرمیت برای ایمن سازی محیط کار از خطرات و حوادث می باشد. 
  
  
اهداف صدور پروانه کار 
1- اطمینان از انجام کار توسط افرادی که : 
• به ماهیت کار 
• مخاطرات ناشی از کار 
• مدت زمان مجاز انجام کار 
آشنایی دارند. 
2- اطمینان از انجام کار به نحوی که هیچگونه خطری را برای سایر افراد حاضر در محیط ، تجهیزات و محیط زیست به همراه نخواهد داشت . 
3- مشخص نمودن احتیاطات ضروری ،قبل از شروع کار،در حین انجام کار و بعد از شروع کار 
4- بطور کلی دستور العمل پروانه کار ،فعالیت هایی که بصورت غیر روزمره (روتین)انجام می گیرد را با تامین اهداف فوق الذکر کنترل می نماید 


انواع پروانه های کار و گواهینامه ها

 • انواع پروانه های کار اصلی عبارتند از : 
  
• پروانه کار گرم HOT WORK PERMIT 
• پروانه کار سرد COLD WORK PERMIT 
  
  گواهینامه های مورد نیاز جهت پروانه کار 
– گواهینامه آزمایش گاز 
– گواهینامه ایمنی داربست ها 
– گواهینامه نقشه تاسیسات 
– گواهینامه جداسازی مکانیکی 
– گواهینامه جداسازی الکتریکی 
– گواهینامه حفر گودال و خاک برداری 
– گواهینامه استفاده از سبد جهت حمل نفر با جرثقیل 
  
  
موارد ذیل نیاز به اخذ مجوز کار ندارد

 • کارهای روزمره یا روتینی که تحت پوشش آیین نامه های کاری تفصیلی قرار دارند. 
• کارهایی که در لیست های بسته شده و مشخص می باشد و توسط مدیر سایت تصویب شده اند. 
• کارهایی که تا کنون در محل مشخص شده در نقشه چیدمان نصب تاسیسات انجام می شدند و مدیر سایت آنها را تصویب کرده است. 
  
  
فرایند صدور پروانه های کار و مسئولیتها 
افراد مجاز :
1- متقاضی 
2 - نماینده HSE 
3 - مسئول ناحیه 
4 - مسئول انجام کار 
  
  
ملاحظات 
متقاضی 
• تعریف : 
شخصی است که تقاضای صدور پروانه کار از جانب آن آغاز می شود 
• مسئولیت : 
متقاضی می بایست مطابق با موارد مشخص شده در فرم پروانه های کار شرایط انجام فعالیت مورد درخواست و اقدامات احتیاطی مورد نظر را مشخص نماید 
  
  
نماینده HSE

• تعریف : 
این فرد می تواند رییس HSE شرکت ، رییس ایمنی و آتش نشانی یا نماینده منصوب ایشان باشد . 
• مسئولیت : 
– نظارت بر چگونگی تکمیل پروانه های کار 
– نظارت بر حسن انطباق پروانه های تکمیل شده با مقررات ایمنی شرکت ملی نفت ایران 
– تخصیص شماره ای جهت پروانه کار با توجه به ” دفتر پرمیت “ که پس از تکمیل پروانه کار و امضاء مسئول ناحیه و مسئول انجام کار ، برروی پروانه نوشته می شود . این شماره جهت پیگیری های بعدی می تواند موثر باشد . 
  
  
مسئول ناحیه 
• تعریف : 
شخصی است که کار در ناحیه تحت سرپرستی او انجام می گردد . مسئول ناحیه می تواند بنا بر اقتضای شرایط کار یکی از افراد ذیل باشد: 
- مدیر عملیات شرکت 
- رییس بهره برداری یا رییس حوزه بهره برداری مربوطه 
- هر فرد دیگری از سرپرستان که از طرف رییس سازمان مربوطه چنین اختیاری داشته باشد 
• مسئولیت : 
صدور پروانه کار و نظارت بر حسن انجام کار 
  
  
مسئول انجام کار 
• تعریف : 
مسئول انجام کار، فردی است که سرپرستی افرادی را که کار را انجام می دهند برعهده دارد. 
• مسئولیت : 
پس از صدور پروانه کار ، مقام مسئول انجام کار که در واقع ، افراد تحت سرپرستی او، کار را به انجام می رسانند بایستی اطمینان حاصل کند که افراد ، کلیه شرایط و حدود قید شده در پروانه کار را رعایت نمایند 
  
  
ملاحظات

 · بطور کلی مسئولیت صدور پروانه ، به عهده مسئول ناحیه می باشد. 
· مسئولین هر ناحیه توسط مدیریت شرکت ، به عنوان شخص مسئول در ناحیه یا واحد تعیین می گردد. 
· مقام مسئول باید اطمینان حاصل کند که ناحیه برای انجام کار از هر نظر ایمن است . 
· تصمیم گیری در خصوص شرایط موجود بر عهده مسئول ناحیه می باشد و می بایست موارد را دقیقا در پروانه کار قید نماید 
· شخص صادر کننده پروانه کار ( مسئول ناحیه ) در هیچ شرایطی نبایستی پیش از اطمینان از اینکه شرایط محیط کار جهت کار گرم ایمن و بی خطر می باشد نسبت به امضاء نمودن پروانه کار اقدام کند 
· پروانه كار فرم مخصوصی است كه منحصرا توسط مسؤول ناحیه و یا سایر مسئولین واحد های عملیاتی كه دارای شرایط لازم جهت صدور پروانه كار می باشند صادر می گردد. این فرم تأیید می نماید كه انجام كار در محل قید شده تحت شرایط و زمان معین بلامانع و بی خطر است. ضمناً در این فرم اقدامات ایمنی دیگری نیز كه بایستی توسط کارکنان و مجریان انجام پذیرد، ذکر میگردد . 
· مسؤول گواهی و صدور « پروانه كار » می بایستی شخصاً متصدی عملیات واحدهای تفكیك، پالایش یا مقام مسؤول در ناحیه ای باشد كه كار در آنجا انجام میپذیرد. در هر حال صادر کننده و گیرنده پروانه كار هرگز نمی تواند شخص واحدی باشد. 
· در تنظیم پروانه كار معمولاً محلی برای امضاء شخص مسئول انجام كار در نظر گرفته میشود و امضاء این شخص دلالت بر آن دارد كه فرم پروانه كار را دقیقاً مطالعه و از شرایط و حدود كار به ترتیبی كه در فرم تصریح گردیده، مطلع است. 
  
· مسؤول گواهی و صدور « پروانه كار » می بایستی شخصاً متصدی عملیات واحدهای تفكیك، پالایش یا مقام مسؤول در ناحیه ای باشد كه كار در آنجا انجام میپذیرد. در هر حال صادر کننده و گیرنده پروانه كار هرگز نمی تواند شخص واحدی باشد. 
در تنظیم پروانه كار معمولاً محلی برای امضاء شخص مسؤول انجام كار در نظر گرفته میشود و امضاء این شخص دلالت بر آن دارد كه فرم پروانه كار را دقیقاً مطالعه و از شرایط و حدود كار به ترتیبی كه در فرم تصریح گردیده، مطلع است. 
  
· زمانیکه شخص صادر کننده پروانه کار اقدام به صدور پروانه نموده ، در طول مدت اعتبار پروانه مسئول کنترل شرایط موجود در محیط کار می باشد . 
  
· در صورت وقوع هرگونه تغییر در شرایط ، مطابق موارد ذکر شده در پروانه ، شخص صادر کننده پروانه باید بلافاصله نسبت به اتخاذ اصلاحات مناسب اقدام نموده ویا پروانه کار را تا زمان بهسازی شرایط لغو نماید و کلیه مقامات مسئول را در جریان قرار دهد. 
  
· مسئول ناحیه و مسئول انجام کار، می بایست دوره آموزشی و باز آموزی کار گرم و سرد را مطابق با برنامه HSE گذرانده باشد. 
شخص انجام دهنده، باید پروانه كار را تا زمانیكه کار در حال انجام است ، نزد خود نگهدارد. پروانه كار به هیچ وجه قابل انتقال از شخصی به شخص دیگر نیست. در مورد كارهای درازمدت، در قبال هر روز و هر نوبت كاری و هر نوع كار جدیدی، صدور پروانه كار مجدد، امری ضروری است. 
· هر گاه ملاحظه گردد که کارکنان در رعایت مسائل ایمنی کوتاهی نموده اند ویا روش های پیشگیرانه لازم را بکار نمی برند ، پروانه کار صادر شده می بایست فورا لغو و تا قبل از اعمال شرایط ایمن در محیط کار ، مجددا صادر نگردد. 
  
  
  
گردش پروانه های کار 
پس از تکمیل و امضاء پروانه های کار، می بایست مطابق نمودار ذیل ، پروانه در چهار نسخه و به مراجع ذیل ارسال گردد . 
1- نسخه اصلی به دفتر مسئول ناحیه ارسال می گردد . 
2- نسخه دوم به مسئول اجرای کار تحویل می گردد . 
3- نسخه سوم می بایست در محل کار به گونه ای که در معرض دید باشد نصب گردد. 
4- نسخه چهارم جهت اداره HSE می باشد.

طبقه بندی: پروانه کار (PERMIT)، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ