تبلیغات
ایمنی-بهداشت-محیط زیست - مدیریت ریسک
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

ایمنی-بهداشت-محیط زیست
 
خوش آمد گویی مارو پذیرا باشید

Health,Safety and Environment in Oil , Gas and Petrochemical Industries
 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 فروردین 1391 توسط اشکان پیمان نژاد

مبحث مدیریت ریسك شامل شناسائی ارزیابی و كنترل ریسك ها بحدی گسترده است كه در اجرا نمی توان به تكنیك های شناسائی خطر ازقبیل  What IF- HEMP- SHA- SSHA- FMEA و000000 اكتفا نمود تكنیك های بكار گرفته الزاما
می بایست در برگیرنده تمامی خطرات بهداشتی
ایمنی زیست محیطی بوده و جنبه های هریك را فرا گیرد در غیر این صورت به دلیل عدم شناسائی فراگیر و كامل خطرات و عدم یكپارچه بودن ریسك های   HSE مباحث كنترلی هر چند اثر بخش ولی برای تمامی ریسك های غیر قابل تحمل ( بدلیل فراگیر نبودن راه حل شناسائی و ارزیابی ) مشمولیت تام نخواهند داشت

هدف

شناسائی خطرات تهدید كننده سرمایه های مادی و معنوی شركت ها

 

ارزیابی خطرات

حذف و یا كنترل خطرات

 

مسئولیت ها

مدیران ارشد شركتها  مسئولیت كامل مدیریت ریسك را بعهده دارنداین مسئولیت شامل تشكیل تیم مدیریت ریسك با حضور كارشناسان خبره درون سازمانی و یا برون سازمانی از اجرای برنامه مدیریت ریسك حمایت نموده و منابع لازم را در اختیار تیم مدیریت ریسك قرارداده و با شركت در جلسات تیم مدیریت از دستیابی به اهداتف تعیین شده اطمینان حاصل نماید

از اجرای كامل برنامه ها – تطابق زمانی اجرا با برنامه طرح ریزی شده و همچنین اثر بخشی آنها در مباحث شناسائی – ارزیابی و كنترل اطمینان حاصل نماید

اطمینان حاصل شود كه محیطی ایمن و بهداشتی با حداقل اثرات مخرب بر محیط زیست درون و برون شركت فراهم گردیده است

چگونگی انتخاب تیم مدیریت ریسك

حضور فعال افراد تصمیم گیرنده در سطوح مختلف و بر حسب مورد از تخصص های مرتبط جهت تشكیل تیم مدیریت ریسك مد نظر می باشد

این تیم شامل مدیریت ارشد یا در صورت عدم امكان حضور نماینده تام الاختیار ایشان –كارشناسان  HSE

مدیر داخلی كارخانه یا مدیرتولید – مدیر فنی – مدیر مالی – مدیر اداری – مدیر بازرگانی می باشند كه توسط مدیرعامل انتخاب و شرح وظائف و اختیارات و مسئولیت ها كتبا به آنان از طرف مدیرعامل ابلاغ و در سطح شركت اطلاع رسانی می گردد

 

اجرا

تشكیل مستمر جلسات مدیریت ریسك

جلسات براساس برنامه ای كه از پیش تعیین شده با حضور كلیه اعضا تیم در محل مشخص شده برگراز می گردد

تبیین وظائف اعضای تیم

وظائف هریك از اعضای تیم و مسئولین كلیه واحدها و كاركنان در قبال مدیریت ریسك از طرف تیم مدیریت ریسك پیشنهاد و سپس به تائید مدیرعامل شركت می رسدبدیهی است در تبیین وظائف تیم می بایست موارد زیر به عونان اصول اولیه و حداقل الزام مدنظر قرار گیرد

تهیه برنامه عملیاتی شناسائی و ارزیابی ریسك ها همراه با برنامه زمابندی شده

استفاده از روشهای مناسب و موثر برای شناسائی خطرات  HSE مطابق با شرایط سیستم مورد بررسی بنحوی كه تمامی خطرات در كلیه نقاط شركت شناسائی شده باشد

ارزیابی ریسك ها بصورت یكپارچه با استفاده ازروشهای كمی یا كیفی یا نیمه كمی

تهیه ماتریس ریسك بنحویكه ریسك های قابل تحمل – غیر قابل تحمل و ناحیه بهبود مستمر مشخص شده باشند

میزان اثر بخشی و كار آمدی اقدامات پیشگیرانه و كنترلی برنامه زمانبندی شده

ارائه گزارش پیشرفت كار بصورت ماهانه

بازنگری برنامه مدیریت ریسك دردوره زمانی حداقل یك ساله و در صورت بروز تغیبرات جدیددر دستگاهها – كاركنان – تغییرات سازمانی – جابجائی كاركنان بایستی مدیریت تغیبر در برنامه مدیریت ریسك دیده شود

مستند سازی برنامه مدیریت ریسك در تمامی مراحل فوق

 

آموزش

همزمان با تصمیم گیری در مورد برنامه مدیریت ریسك در شركتها و حتی قبل از آن ضروری است مطابق با نیاز سنجی عمومی برای تمامی مدیران و كاركنان برنامه آ موزشی مدیریت ریسك تدوین و اجرا گردد

 

اهداف آموزشی مدیریت ریسك

شناسائی وضعیت موجود كاركنان از نظر آشنا بودن با خطرات در محیط كار

شناسائی وضعیت موجود كاركنان از نظر اقدامات كنترل خطر

شناسائی وضعیت موجود كاركنان از نظر انجام رفتارهای ایمن و غیر ایمن

تغییرات مورد  نظر درسطح آ گاهی كاركنان

نغییر مورد نظر در سطح عملكرد كاركنان

ارزیابی اثر بخشی اطلاعاتی دوره آموزشی و عملكرد ی بر اساس یك برنامه 3 ماهه

تمدید دوره آموزشی در جهت رسیدن به سطح رفتار ایمن كامل

این برنامه آموزشی تمام سطوح شركت را در برگرفته اما اولویت با تصمیم گیران و كسانی است كه در بالاترین سطح خطرات قرار داشته یا رفتار نا ایمن آنان می تواند تاثیرات بسیار شدید بر بقای سرمایه و بهره وری داشته باشد

شناسائی و ارزیابی خطرات

بعد ازطی دوره های آموزشی خطرات محیط كار با مشاركت كاركنان در تمام سطوح و مناطق شركت شركت شناسائی طبقه بندی و مستند می شوند

استفاده از تكنیك های شنائی خطرات توسط تیم مدیریت ریسك

انجام باززسی های فنی دوره ای .و غیردوره ای برای مشخص كردن خطرات دستگاهها و معایت دستگاهها

انجام بازرسی های HSE

انجام اندازه گیریهای بهداشت حرفه ای – زیست محیطی

تهیه چك لیست های بازرسی

تكمیل چك لیست های بازرسی

تهیه فرم گزارش شبه حادثه

تكمیل فرم گزارش شبه حادثه توسط كلیه كاركنان

تكمیل فرم گزارش حادثه برای تمامی حوادث و تجزیه و تحلیل حادثه بطور كامل تا خشكاندن ریشه حادثه

دعوت از سازمانهای ذیربط در امر كنترل خسارتمانند بازرسین اداره كار – كارشناسان بهداشت حرفه ای مراكز بهداشتی جهت تعیین كردن خطرات و اندازه گیری عوامل زیانبار شغلی

طبقه بندی: مدیریت ریسک، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ