تبلیغات
ایمنی-بهداشت-محیط زیست - ﺧﻼﺻﻪ ای از واﻛﻨﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺖ رﻳﺰی
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

ایمنی-بهداشت-محیط زیست
 
خوش آمد گویی مارو پذیرا باشید

Health,Safety and Environment in Oil , Gas and Petrochemical Industries
 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 مرداد 1391 توسط مانی فتوت

ﺑﻌﺪ از ﻧﻔﺖ رﻳﺰی ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎر ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺠﺎﻳﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮﻧﺘﺎرا در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮادث ، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﻔﺎری ﻫﺎ در اﻋﻤﺎق درﻳﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﻮادﺛﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻟﺬا روﻳﻜﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ رﻳﺰی ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد. در اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻧﻔﺖ رﻳﺰی ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﮔﺮدد .  


- ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﻢ واﻛﻨﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﻧﻔﺖ رﻳﺰی:
ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ، ﮔﺮوه ﺟﻬﺎﻧﻲ واﻛﻨﺶ ﺻﻨﻌﺘﻲ (GIRG)  در ﺟﻮﻻی 2010  ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻔﺖ ﮔﺎز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ .  
 -ﻫﺪف GIRG :
ﻫﺪف از ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﮔﺮوه اﻃﻤﻴﻨﺎن از درس آﻣﻮزی از ﺣﻮادﺛﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻔﺖ رﻳﺰی در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ و ﺣﻮادﺛﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن رخ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﻪ  را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. 
GIRG  در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ : 
ﻴﺸﮕﻴﺮی : از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭼﺎه و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع روﻳﺪادﻫﺎی آﻳﻨﺪه
ﻣﺪاﺧﻠﻪ : از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﺎدﮔﻲ واﻛﻨﺶ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺎه در ﺣﻴﻦ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ  راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻬﺎری ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
واﻛﻨﺶ : از ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪ روش ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺪف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻬﺖ واﻛﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ  ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻴﻢ واﻛﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﺖ رﻳﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﻗﺎﻳﻊ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ ، ﺗﻴﻢ واﻛﻨﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺖ رﻳﺰی ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻔﺖ رﻳﺰی اﺧﻴﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه (ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ و ﭘﺮو ﺗﻜﻞ ﻫﺎی واﻛﻨﺸﻲ ) ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻗﻮی ﺗﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺖ رﻳﺰی ﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﮔﺮدد را ﻧﻴﺰ ،ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮد. 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻢ واﻛﻨﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺖ رﻳﺰی ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﺖ رﻳﺰی از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ OGP ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻴﻢ ﻓﻮق ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ را در ده ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ رﻳﺰی اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ :
 
1- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد زاﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻟﻜﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ ، اﺛﺮات و ﻓﻮاﻳﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روش ﻫﺎی ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﭘﺎﻳﺶ ﻟﻜﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه در زﻳﺮ و روی درﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻧﺠﻴﺮﻫﺎی ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻓﻮق.
2- ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗاﻳﻴﺪ ﺷﺪه ، ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب و روش ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد  در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن در ﻣﺤﻞ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ در آﻳﻨﺪه.
3- ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ رﻳﺰی، درك اﺛﺮات و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺘﻲ ﻫﺎ
4- اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاردی ﻧﻈﻴﺮ،ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺠﻬﻴﺰات ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻨﺘﺮل و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ارزﻳﺎﺑﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت درون و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
5- اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎﻳﻲ در راﺳﺘﺎی ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ و روش ﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﻧﻔﺖ
6- ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی واﻛﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﺖ رﻳﺰی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ، ﻣﻜﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﻔﺖ رﻳﺰی، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺗﺎ آﻳﻨﺪه را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
7- ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺠﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ زﻳﺮی ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﻣﺪل ﻫﺎی ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ زﻳﺮ درﻳﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎن ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮه.
8- اﺧﺬ ﻣﺴﺘﻨﺪات و اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر ﻧﻔﺖ رﻳﺰی ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ و در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﺧﻮب ﺑﺮای دﻳﻜﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ، ﺷﺮﻛﺖ و ﻛﺸﻮرﻫﺎ
9- اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺞ ،  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی  ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ و داوﻃﻠﺐ
10- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﻧﻔﺖ رﻳﺰی ﻫﺎ و آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ

طبقه بندی: مدیریت ریسک، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ